Community

De basis van een goede samenwerking, kennisdeling, inspirerende omgeving is het creëren van een community. Een ‘Community’ ontstaat doorgaans door het hebben van gedeelde waarden, interesses of doelen. Lees hier hoe je het ontstaan van een community kan faciliteren binnen een project waarbij de deelnemende bedrijven een gezamenlijke doel nastreven.

Doel

Het grotere doel van Hack your future is het creëren van een vruchtbare omgeving waarin de samenwerking tussen diverse bedrijven in de IT sector en onderwijsinstellingen optimaal kan worden ingericht. Een belangrijke pijler in het opzetten van een goede samenwerking is een hechte community. In het kader van dit project is door diverse activiteiten getracht de community en het bijbehorende community gevoel te realiseren om zo een waardevolle connectie te creëren die ook in de toekomst de basis zal blijven voor kennisdeling, kennisvereniging en samenwerking.

In de praktijk

Communicatie

Communicatie is de basis voor een een goed functionerende community. Wanneer laagdrempelige communicatielijnen ontstaan over de gehele breedte van de deelnemende organisaties is de kans groot dat dit leidt tot kennisdeling, inspiratie en samenwerking.

Binnen Hack Your Future hebben we de volgende lijnen van communicatie gebruikt:

  • Deel vanaf de start van het project contactgegevens binnen de stuurgroep. Richt hiervoor een Google Drive of vergelijkbare omgeving in.
  • Maak een Slack channel aan voor laagdrempelige communicatie tussen de stuurgroep en haar medewerkers.
  • Organiseer activiteiten binnen de werkomgeving (kantoren) van de aangesloten organisaties.
  • Open communicatie. Durf elkaar aan te spreken of verantwoordelijkheden en spreek verwachtingen uit.

Zelfredzaamheid

Wanneer je deelneemt aan een initiatief zoals Hack Your Future is het van belang dat de deelname gedragen wordt door de gehele organisatie. Zorg ervoor dat input niet enkel komt vanuit de stuurgroep, maar dat alle deelnemers actief onderdeel uitmaken van de verschillende activiteiten binnen het initiatief. Laat waar mogelijk ook activiteiten organiseren door de verschillende deelnemers. Zo raakt iedereen betrokken en worden kansen tot verdere samenwerking benut. Op deze manier ontstaat de community.

Creëer een connectie

Hoewel de focus van Hack Your Future voornamelijk ligt op het creëren van samenwerkingsverbanden, kennisdeling en ‘Leven lang leren’. Is het voor het creëren van een community die dat mogelijk maakt ook van belang om de mensen achter het bedrijf te leren kennen. Organiseer daarom niet alleen vakinhoudelijke activiteiten, maar denk ook eens aan een activiteit buiten de professionele werkzaamheden. Ga een dag karten, touwtrekken of doe samen een escape room. De verbinding die hierin ontstaat is fundamenteel voor de houdbaarheid van de community.

Intentieverklaring

Zorg ervoor dat de continuïteit geborgd wordt door commitment van alle deelnemende partijen vast te leggen in een intentieverklaring. Zo creëer je bewustwording, commitment en een officieel moment om stil te staan bij de voortzetten van de samenwerking, ook nadat het project is afgerond. Omschrijf in dit document wat je gezamenlijk uit de voortzetting van de samenwerking zou willen halen, leg afspraken duidelijk vast, laat alle betrokkenen het document ondertekenen en organiseer een gezamenlijke toast; Op de start van een inspirerende community!

💡 Tip: Maak van dit contract geen boekwerk. Zorg voor eenvoud en laagdrempeligheid. Alles moet wel op 1 A4 passen.

Valkuilen & Successen

Ter evaluatie van het project MKB!Dee 2019: Hack Your Future worden onderstaand de successen en valkuilen uitgelicht met betrekking tot Community.

  • Het creëren van een community valt of staat met het creeren van communicatie en het leren kennen van de overige community leden. * Door tussenkomst van COVID-19 is het gedurende de periode dat dit project heeft plaatsgevonden lastig geweest om elkaar fysiek te ontmoeten, of om activiteiten te organiseren ter verbetering van de onderlinge intimiteit.
  • Draag als stuurgroep niet het project. Zorg dat de uitvoer zoveel mogelijk bij de medewerkers van de aangesloten bedrijven ligt. * Het is ontzettend lastig gebleken om dit direct goed en evenredig te verdelen en daardoor is het in combinatie met COVID-19 lastig gebleken om onderling te binden (buiten de stuurgroep).
  • Er is vanuit de verschillende organisaties interesse getoond in het voortzetten van de mogelijke samenwerking. Dit is bezegelt door het ondertekenen van een intentie verklaring.
  • Probeer dingen met elkaar uit. Verdwaal niet in oneindig nadenken over hoe je het zou aanpakken, maar ga over tot actie. We werken tenslotte allemaal Agile en van onze fouten leren we.